Disclaimer


Disclaimer

van de website www.returntosender.nl

Artikel 1. Definities

1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:

a. Return to Sender: de gebruiker van deze disclaimer: Stichting RTS Products handelend onder de naam “Return to Sender”, gevestigd aan het Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51800136;

b. bezoeker: de bezoeker van de website;

c. website: de website www.returntosender.nl waar de bezoeker producten bij Return to Sender kan bestellen en waar de bezoeker informatie kan vinden over Return to Sender.

Artikel 2. Inhoud

2.1. Return to Sender behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

2.2. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

2.3. Het aanbod in de webshop op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker mogelijk te maken. De producten die in de webshop afgebeeld staan, worden met de hand gemaakt. Dit betekent dat een afgebeeld product in kleine mate kan afwijken van het werkelijk door Return to Sender geleverd product.

2.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Return to Sender niet.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s) berusten bij Return to Sender of bij haar licentiegever. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van Return to Sender of van haar licentiegever te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Return to Sender (delen) van de inhoud van de website te verveelvoudigen.

3.2. Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Return to Sender garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Return to Sender wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Links naar websites van derden

5.1. In het geval dat Return to Sender links van haar website naar een website van derden verschaft, zoals, maar zeker niet beperkt tot, social media websites, of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Return to Sender te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Return to Sender geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Return to Sender en Return to Sender verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Return to Sender in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Together we have a great story to share. Come and join us on our mission!